Privacy Statement

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT
Maestro Academy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Maestro Academy en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website, dan wel per e-mail, telefoon, ander medium of persoonlijk contact aan Maestro Academy verstrekt.

WAAROM MAESTRO ACADEMY GEGEVENS GEBRUIKT

  • Voor communicatie doeleinden, zoals het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening, kennisevenementen, kennisdeling van Maestro Academy netwerk;
  • In het kader van bemiddeling zoals het beoordelen van geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden, werknemers (al dan niet in dienst bij Maestro Academy) en/of zelfstandige professionals, voor en/of bemiddeling naar vast/tijdelijk werk dan wel een interim opdracht. Dit wel altijd na goedkeuring van de betreffende persoon, danwel zijn/haar werkgever;
  • In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende, de werknemer of zelfstandig professional: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van een arbeidsovereenkomst dan wel een overeenkomst van opdracht;
  • In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving & selectie, terbeschikkingstelling en/of inhuur van werkzoekenden, werknemers en/of zelfstandige professionals;
  • Personeels- en salarisadministratie;
  • In het kader van een overeenkomst met de leverancier: voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met leveranciers, die werkzoekenden e/o werknemers werven, selecteren en ter beschikkingstellen aan of via Maestro Academy (bij opdrachtgevers);
  • Voor management en kwaliteitsdoeleinden, interne management informatie, het verzorgen van interne audits en het uitoefenen van certificering en keurmerk gerelateerde audits en accountantscontrole;
  • In lijn met geldende wet- en regelgeving: identificatie, bestrijding van fraude en overige wet- en regelgeving;

 

HOE LANG MAESTRO ACADEMY GEGEVENS BEWAART
In het kader van een sollicitatie of aanmelding bewaren wij uw persoonsgegevens twee jaar. Na het verstrijken van de termijn zullen wij u benaderen om deze gegevens langer te bewaren. Na een plaatsing bewaren wij uw gegevens 7 jaar. Dit heeft te maken met de fiscale bewaarplicht.

WAAR MAESTRO ACADEMY UW GEGEVENS BEWAART
De gegevens, die u via onze site opstuurt, komen binnen in de mailbox van Maestro Academy. In het geval van een sollicitatie, aanmelding of actualisering naar aanleiding van een persoonlijk gesprek, worden uw gegevens opgeslagen in ons netwerk bestand. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Excel van Microsoft.

DELEN VAN UW GEGEVENS MET ANDEREN
Maestro Academy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden, na uw telefonische of schriftelijke toestemming, indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dat wil zeggen dat uw cv gedeeld kan worden met een opdrachtgever, een externe partij voor een assessment of uw dossier kan worden ingezien door een auditor. Verder zal Maestro Academy uw gegevens niet delen. Binnen het netwerk zijn deelnemers vrijelijk in het delen van gegevens met elkaar indien gewenst.

UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@maestroacademy.nl. Maestro Academy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HOE MAESTRO ACADEMY UW GEGEVENS BEVEILIGT
Maestro Academy neemt adequate technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De verzending van persoonsgegevens via https-websites van Maestroacademy.nl is beveiligd door codering met een digitaal certificaat, welke herkenbaar is aan het groene balkje en/of slotje in de adresbalk in de browser. Maestro Academy slaat alle gegevens op beveiligde servers in Europa op. Alleen de medewerkers van Maestro Academy die daarvoor zijn geautoriseerd hebben toegang tot de servers en persoonsgegevens.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Maestro Academy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Maestro Academy via support@maestroacademy.nl

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Maestro Academy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens, die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Maestro Academy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Maestro Academy maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief eventuele Adwords-advertenties van Maestro Academy bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacy beleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Maestro Academy te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Maestro Academy heeft hier geen invloed op. Maestro Academy heeft Google geen toestemming gegeven om via Maestro Academy verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Maestro Academy is als volgt te bereiken:
Correspondentie adres: Postbus 2046, 2130GE Hoofddorp

Vestigingsadres: Siriusdreef 17-27, 2132WT Hoofddorp
Telefoonnummer: 023 – 568 9311
E-mailadres: info@Maestroacademy.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65798910
www.MaestroAcademy.nl is een website van Maestro Academy B.V.

Versie: Mei 2018