Algemene voorwaarden

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Maestro Academy B.V. (Maestro Academy), 2046, 2130 GE en gevestigd te Hoofddorp, zoals gepubliceerd op www.maestroacademy.nl.

1. Definities

1.1. De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de navolgende betekenis:

Database: de database van  Maestro Academy waarin de gegevens zijn opgenomen;

Dienst: de door  Maestro Academy verrichte dienst;

Gebruiker: de rechtspersoon of werknemer van een rechtspersoon die door middel van Registratie een dienst afneemt van  Maestro Academy en akkoord is gegaan met deze Algemene Voorwaarden;

Gegevens: de gegevens die Gebruiker op de Website invult of op andere op door  Maestro Academy aangegeven wijze aan  Maestro Academy worden verstrekt;

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen  Maestro Academy en Gebruiker waarin de voorwaarden zijn opgenomen die van toepassing zijn op de dienst die Gebruiker van Maestro Academy afneemt.

Privacy Statement: de privacy statement zoals opgenomen op de Website;

Profiel: het profiel van Gebruiker zoals opgenomen in de Database dat bestaat uit (een deel van) de daartoe aan  Maestro Academy verstrekte Gegevens bij Registratie;

Registratie: het door de Gebruiker aan  Maestro Academy verstrekken van zijn gegevens opdat deze als Profiel in de Database worden opgenomen en de Dienst kan worden verricht;

Website: de websites www.maestroacademy.nl en www.maestrobusinesscampus.nl  die worden beheerd door  Maestro Academy.

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1.  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Registratie en op de Diensten. Door Registratie en/of door gebruik te maken van de Diensten, accepteert Gebruiker alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, alsmede de Privacy Statement.

2.2.  Voor de duidelijkheid wordt hier uitdrukkelijk bepaald dat indien een Dienst wordt afgenomen deze Dienst zal worden beheerst door de daartoe overeengekomen Overeenkomst.

2.3. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 Burgerlijk Wetboek wijst  Maestro Academy de toepasselijkheid van eigen algemene voorwaarden van Gebruiker nadrukkelijk van de hand.

3. Profiel en gebruik Diensten

3.1.  Wanneer Gebruiker Gegevens verstrekt aan  Maestro Academy, dan stemt hij er door het verstrekken van de Gegevens mee in dat hij uitsluitend juiste, actuele en volledige Gegevens verstrekt. Gebruiker verplicht zich wijzigingen in het Profiel tijdig door te geven.

3.3. Wanneer Registratie plaatsvindt door een ander de Gebruiker zelf, verzekert deze derde zich ervan dat Gebruiker toestemming heeft gegeven voor Registratie en het aanmaken van een Profiel op  Maestro Academy.

3.4.  Maestro Academy behoudt zich het recht voor om zonder nadere toelichting geen Profiel van Gebruiker aan te maken, hem toegang tot de Dienst te weigeren of geen Overeenkomst met Gebruiker te sluiten.

3.5.  Gebruiker zal derden geen toegang tot de Dienst verlenen en daartoe alle passende veiligheidsmaatregelen nemen, waaronder begrepen dat Gebruiker zijn inloggegevens die hem toegang geven tot de Dienst geheim zal houden en hij de toegang tot zijn computer door derden zal beperken. Indien een derde mogelijk toegang heeft verkregen tot voornoemde inloggegevens dient Gebruiker  Maestro Academy daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

3.6.  Gebruiker verleent  Maestro Academy een onherroepelijk wereldwijd recht en licentie (met het recht op het verlenen van sublicenties via meerdere lagen) om de Gegevens, in overeenstemming met het Privacy Statement, te gebruiken, te reproduceren, te verspreiden en aan te passen om er afgeleide rechten van te vervaardigen.

3.7.  Het Profiel is voor onbepaalde tijd beschikbaar en kan door Gebruiker worden beëindigd door middel van een daartoe strekkende e-mail aan iafmelding@maestroacademy.nl. Het Profiel wordt vijf werkdagen na ontvangst van deze e-mail verwijderd. In het geval een of meerdere overeenkomsten nog van kracht zijn op het moment dat het Profiel zou worden verwijderd zoals in de vorige zin bepaald, wordt de termijn van vijf werkdagen verlengd tot de dag waarop de laatste overeenkomst eindigt. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven gedurende deze termijn onverkort van toepassing op Gebruiker.

3.8.  Gebruiker dient te beseffen dat het verstrekken van Gegevens via het internet wellicht niet veilig is, en dit in overweging te nemen indien hij de Gegevens aan  Maestro Academy verstrekt.

4. Rechten en verplichtingen van Gebruiker

4.1.  Gebruiker garandeert dat hij tijdens de Registratie en gebruikmaking van de Dienst geen inbreuk maakt op enige wet en regelgeving.

4.2.  Gebruiker kan suggesties voor verbetering van de Dienst te allen tijde doorgeven aan Maestro Academy via de Website, Maestro Academy mag dergelijke suggesties overnemen en de Dienst aanpassen zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan Gebruiker, maar Maestro Academy is niet verplicht die suggesties noch enige andere aanwijzingen ten aanzien van de verlening van de Dienst op te volgen.

4.3.  Gebruiker dient gebreken in de Dienst onmiddellijk nadat hij daarvan op de hoogte is of redelijkerwijs had moeten zijn te melden aan Maestro Academy, bij gebreke waarvan hij zich niet meer op het gebrek kan beroepen.

5. Gedragsregels

5.1. Gebruiker zal zich tijdens het gebruik van de Dienst fatsoenlijk gedragen en zal onder geen beding via de Website of op met de Dienst verband houdende wijze:

5.1.1. virussen of besmettende programmatuur verzenden, plaatsen, uploaden, verspreiden of anderszins beschikbaar maken;

5.1.2. bij het aanmaken van het Profiel gegevens die vals, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch, beledigend, onfatsoenlijk, aanstootgevend, intimiderend of bedreigend zijn verzenden, plaatsen, uploaden, verspreiden of anderszins beschikbaar maken;

5.1.3. informatie die in strijd is met de wet of die inbreuk maakt op of een wederrechtelijke toe-eigening inhoudt van een octrooi, merk, identiteitsrecht, bedrijfsgeheim, publiciteitsrecht, privacyrecht, auteursrecht, of ander intellectueel eigendomsrecht of andere rechten van derden verzenden, plaatsen, uploaden, verspreiden of anderszins beschikbaar maken;

5.1.4.  inbreuk maken op rechten van anderen, waaronder het recht op privacy;

5.1.5.  persoonlijke reclame, junkmail, spam of kettingbrieven verzenden, plaatsen, uploaden, verspreiden of anderszins beschikbaar maken of anderszins handelen in strijd met de toepasselijke wet- en regelgeving;

5.1.6.  een gedraging verrichten die andere internetgebruikers kan hinderen, die het functioneren van Website in gevaar kan brengen of die de op of via de Website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten.

6. Annulering door de klant

6.1    De klant is gerechtigd de overeengekomen cursus te annuleren. Annulering dient schriftelijk of elektronisch te worden ingediend, waarbij de annuleringsdatum zal worden beschouwd als de datum van ontvangst van de annulering door Maestro Academy.

6.2 In dit verband wordt uitgegaan van de originele aanmelddatum en de originele cursusdatum.

6.3 De annuleringskosten bedragen (in % van de overeengekomen prijs):

a Meer dan 25 werkdagen voor aanvang van de cursus: 0%
b 25 – 10 werkdagen voor aanvang van de cursus: 50%
c Minder dan 10 werkdagen voor aanvang van de cursus: 100%

6.4 De klant heeft het recht om een reeds ingeschreven deelnemer door een andere deelnemer te vervangen, indien dit voorafgaande de startdatum van de cursus gemeld is aan de Maestro Academy. Een dergelijke vervanging is vrij van kosten.

7. Naleving, opschorting en beëindiging van de Dienst

7.1.  Maestro Academy behoudt zich het recht voor om de Dienst of enig deel daarvan te wijzigen of stop te zetten zonder kennisgeving aan Gebruiker of aan derden.

7.2.  Wanneer Gebruiker naar oordeel van Maestro Academy niet op redelijke wijze gebruik maakt van de Dienst, dan behoudt Maestro Academy zich het recht voor zijn Profiel te verwijderen en de Dienst te staken, zonder kennisgeving daarvan te doen aan Gebruiker.

8. Intellectuele Eigendomsrechten

8.1.  Maestro Academy behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle op of via de Website of Dienst aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafische materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op de Website te kopiëren, te vermenigvuldigen, te verspreiden of op enigerlei andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maestro Academy of toestemming van de rechthebbende. Gebruiker mag informatie op de Website alleen downloaden en afdrukken voor eigen persoonlijk gebruik.

8.2.  Gebruiker erkent en verbindt zich bij dezen geen inbreuk te zullen maken op merken, geregistreerd of niet, noch op handelsnamen, modellen of andere intellectuele eigendomsrechten die aan Maestro Academy of aan haar gelieerde ondernemingen toebehoren en/of die aan Gebruiker ter beschikking worden gesteld.

9. Geen garantie, beperking aansprakelijkheid

9.1.  Het gebruik van de Website is geheel voor eigen rekening en risico van Gebruiker. Maestro Academy garandeert niet dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Maestro Academy is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een Profiel en het handelen of nalaten van Gebruiker.

9.2.  Hoewel Maestro Academy tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Maestro Academy expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via de Website aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.

9.3.  Maestro Academy geeft geen enkele garantie voor wat betreft de geschiktheid, functionaliteit, beschikbaarheid of werking van de Dienst. De Dienst kan tijdelijk niet beschikbaar zijn door onderhoud of storing van computerapparatuur.

9.4.  Maestro Academy is niet aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker, ongeacht de grondslag daarvan, die op enigerlei wijze voortvloeit uit:

9.4.1.  Overeenkomsten die wel of juist niet tot stand komen;

9.4.2.  de Dienst;

9.4.3.  defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website of Diensten;

9.4.4.  de informatie die op of via de Website of Dienst wordt aangeboden;

9.4.5.  de werking, het niet beschikbaar zijn of het gebruik van de Website;

9.4.6.  misbruik van de Website;

9.4.7.  verlies van Gegevens;

9.4.8.  aanspraken van derden in verband met gebruik van de Website of de Dienst.

9.5.  In geen geval is Maestro Academy aansprakelijk voor enige indirecte, vermogens of aanvullende schade, waaronder in ieder geval begrepen winstderving of verlies van beschikbare arbeidstijd, ongeacht de grondslag. Elke aansprakelijkheid is voorts beperkt tot een bedrag van EUR 10.000 (tien duizend euro).

9.6.  Maestro Academy is niet aansprakelijk voor enige schade van Gebruiker die ontstaat als gevolg van enige oorzaak die in redelijkheid buiten de invloedsfeer van Maestro Academy valt, daaronder in ieder geval begrepen: onvolledigheid, verminking, misverstanden, vertragingen of storing bij het verzenden van Gegevens of communicatie, het onleesbaar worden van Gegevens, verlies daarvan tijdens verzending of het verkeerd doorgeven daarvan als gevolg van enigerlei oorzaak en onjuist of onbevoegd gebruik van de Website door Gebruiker of door derden.

9.7.  De uitsluiting van aansprakelijkheid als hiervoor bepaald onder artikel 8.4 tot en met 8.6 strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers en toeleveranciers van Maestro Academy, maar is niet van toepassing voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Maestro Academy of haar senior leidinggevend personeel.

9.8.  De wettelijke verjaringstermijn voor vorderingen van Gebruiker wordt verkort tot een jaar.

10. Beleid voor linken

10.1.  Wanneer Gebruiker, op welke plaats dan ook, een link plaatst naar de Website, dan garandeert Gebruiker dat dit geen schade toebrengt aan Maestro Academy, dan wel afbreuk doet aan de goodwill die in verband gebracht wordt met namen en/of intellectueel eigendom van Maestro Academy. Gebruiker zal de Website niet linken aan een website die onwettig, beledigend of onfatsoenlijk is. Maestro Academy behoudt zich het recht voor om zonder opgave van reden een link naar de Website te beëindigen.

10.2.  Wanneer Maestro Academy hyperlinks naar websites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Maestro Academy de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico van Gebruiker. Maestro Academy aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke websites is door Maestro Academy niet geverifieerd.

11. Geheimhouding

11.1.  Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle informatie van geheime of vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij, tenzij:

11.1.1. deze gegevens algemeen bekend zijn of bekend zijn geworden;

11.1.2. openbaarmaking van deze gegevens noodzakelijk is voor het doel waarvoor de vertrouwelijke informatie verstrekt is;

11.1.3. een der partijen verplicht is op grond van een wettelijk bevel of wettelijke verplichting deze gegevens openbaar te maken.

11.2.  Gebruiker geeft bij voorbaat toestemming voor het verstrekken van zijn vertrouwelijke informatie en alle Gegevens aan:

11.2.1. een of meer aan Maestro Academy gelieerde ondernemingen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot Gelieerde Ondernemingen waarbij de technische verwerking van gegevens is ondergebracht en gecentraliseerd;

11.2.2. een of meer van de professionele adviseurs van Maestro Academy;

11.2.3. derden, voor zover deze betrokken zijn bij het verlenen van de Dienst.

12. Overdracht rechten en verplichtingen

12.1.  Gebruiker is niet gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Maestro Academyenige rechten of verplichtingen onder de Dienst of Overeenkomst over te dragen.

12.2.  Maestro Academy heeft het recht om zonder toestemming van Gebruiker een of meer van haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een of meer aan haar gelieerde ondernemingen.

13. Werking van de Algemene Voorwaarden

13.1.  Van de Algemene Voorwaarden van Maestro Academy afwijkende bedingen (of aanvullende bedingen) gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn overeengekomen tussen Gebruiker en (een bevoegde vertegenwoordiger van) Maestro Academy.

13.2.  Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden (en/of een eventueel nader overeengekomen afwijkend/aanvullend beding) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden (en de eventuele nader overeengekomen bedingen).

13.3.  Indien, en voor zover, op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter daarvan, op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan door Maestro Academy, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodanig dat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

13.4.  Maestro Academy behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen. Een wijziging zal jegens Gebruiker gelden vanaf het moment van publicatie van de gewijzigde voorwaarden op de Website.

14. Geschillenregeling

14.1.  Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

14.2.  Ten aanzien van een geschil dat voortvloeit uit deze Algemene Voorwaarden is bij uitsluiting de Rechtbank te Amsterdam bevoegd.

15. Informatie

15.1. In geval van vragen, opmerkingen of klachten over onze Dienst of deze Algemene Voorwaarden, kan er contact worden opgenomen via info@maestroacademy.nl of via Postbus 2046, 2130 GE Hoofddorp.

Versie: februari 2018