Resultaatgericht Organiseren & Managen

Resultaatgericht Organiseren en Managen

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen lijken in een stroomversnelling geraakt. Voor organisaties heeft dit verregaande gevolgen. Zo’n vijftig jaar geleden bestonden bedrijven gemiddeld 67 jaar, tegenwoordig nog slechts 15! Om continuïteit te waarborgen is het noodzakelijk keuzes te maken over de visie, richting en de inrichting. ‘Resultaatgericht Organiseren en Managen’ is een traject van drie maanden die jou helpt deze vraagstukken te behandelen en concreet in te vullen.

De training ‘Resultaatgericht Organiseren en Managen’ bestaat uit meerdere blokken. Het eerste blok bestaat uit twee aaneengesloten dagen, daarna volgen drie losse dagen. In de tussenliggende perioden wordt de stof op de eigen organisatie toegepast.

De rode draad is het leren identificeren en aanbrengen van verbeteringen in de eigen organisatie. De training bestaat uit vijf leerblokken: de organisatorische context, de essentie van resultaatgericht organiseren, het constateren van verbeterpunten, het definiëren en ontwerpen van verbetering en tot slot het daadwerkelijke groeien.

Context
Bij de context komen de volgende onderdelen aan de orde:
– Relevante trends op technologisch en maatschappelijk vlak
– De organisatorische gevolgen van deze trends
– Waarom enkel de nr.1 zal groeien

De essentie van RGO
Bij de essentie van Resultaatgericht Organiseren wordt vooral in gegaan op de aspecten die van belang zijn om binnen een organisatie continuïteit te waarborgen. De volgende onderwerpen worden behandeld:
– De succesfactoren van toonaangevende organisaties
– Startups: wat doet ze slagen?
– Wat is groei en waaruit bestaat het?
– De cruciale waarde van klant op nr. 1
– Het verschil tussen Resultaatgericht werken, managen en organiseren
– Het doel van elke organisatie
– De verschillende rollen binnen een bedrijf
– Het schaalbaar maken van de organisatie
– Het belang van een sluitende PDCA-cyclus
– De wijze van besluitvorming bij anderen en jouw invloed daarop
– Het proces van permanent verbeteren

Constateren van verbeterpunten
Bij het constateren van verbeterpunten worden een aantal hulpmiddelen aangereikt waarmee mogelijke verbeteringen kunnen worden geïdentificeerd:
– 15 veelvoorkomende fouten binnen organisaties
– De vijf valkuilen van (management)teams
– Het hanteren van een issue-, besluiten en actielijst
– De Netto Promotor Score

Definiëren en ontwerpen van verbetering
Bij het definiëren en ontwerpen van verbeteringen wordt aangegeven hoe deze succesvol kunnen worden gerealiseerd. Aan de orde komt onder andere:
– Beslis-criteria voor verbetering
– 100 dagen trajecten
– Waarom twee grote veranderingen tegelijkertijd het maximum is
– De belangrijkste elementen van verandertrajecten
– Het veranderen van houding en gedrag

Het daadwerkelijk realiseren van groei
Bij dit onderdeel worden de elementen besproken waarmee de verbeteringen zullen worden gerealiseerd. De volgende onderwerpen komen, afhankelijk van de deelnemers, aan de orde:
– Het creëren van een goede strategie
– Een zinvolle missie en visie
– De verschillende type producten
– Het leveren van toegevoegde waarde
– Het beïnvloeden van klanttevredenheid
– Het belang van kernwaarden
– Het definiëren van doelen & de goalsetting theorie
– Een juiste doelen-hiërarchie
– Waarom standaardisatie?
– De RGO-blauwdruk voor permanente verbetering
– Zinvolle overlegstructuren
– High performance teams
– Resultaatgericht samenwerken
– Het organiseren van permanent verbeteren
– Wat is Lean en de positie ervan

Toepassing in de praktijk is de beste leermeester, dit is dan ook het uitgangspunt van de training. Het toepassen van de stof door de deelnemers staat zodoende voorop. De stof wordt inspirerend gebracht en vooral benaderd vanuit de praktijk.

Bij aanvang van de training worden de deelnemers gevraagd een presentatie te geven van zichzelf, het bedrijf en de problemen waar ze tegenaan lopen. Tussen de blokken door is het de bedoeling om trainingselementen toe te passen op de eigen werksituatie. De afsluitende resultaatdag zal worden gebruikt om de voortgang en resultaten toe te lichten.

De training is gebaseerd op literatuurstudies en wetenschappelijke publicaties. Daarnaast zijn de praktijkervaringen van de trainers en oud deelnemers meegenomen. De training wordt steeds aangevuld met de nieuwste inzichten. Ook is er een klankboordgroep met een aantal oud-deelnemers om de training zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de praktijk.

Onze werkwijze:

1.Intake: Om de stof goed af te stemmen op de persoonlijke leerdoelen van de deelnemers zal er een intake plaatsvinden. Bij deze intake ligt de focus op de persoonlijke wensen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

2.De Training: bestaat uit meerdere blokken. Het eerste blok bestaat uit twee aaneengesloten dagen, daarna volgen drie losse dagen. Het traject is verdeeld over een periode van 2 tot 3 maanden. Tussen de trainingsdagen worden opdrachten uitgewerkt die in de vervolgsessie besproken worden. Toepassing binnen de eigen organisatie staat centraal!

3.Ondersteuning: Kweekel biedt vanaf het eerste blok een support-programma aan. Dit programma duurt tot zes weken na de laatste trainingsdag. Het geeft de mogelijkheid ondersteuning te ontvangen bij het in de praktijk brengen van de leerdoelen en verbeteringen. Ook hebben de deelnemers toegang tot onze online portal.

4.RGO: Onder voorwaarden kunnen deelnemers in aanmerking komen voor een RGO-certificering. RGO-Gecertificeerde kunne deelnemen aan intervisie trajecten georganiseerd door RGO.nu. Dit is een platform van, door en voor managers die zichzelf willen blijven ontwikkelen op het gebied van resultaatgericht werken, managen en organiseren.

Het resultaat
Het resultaat is zowel op zakelijk als persoonlijk vlak zichtbaar. Zakelijk gezien zullen de deelnemers een andere kijk hebben op hun organisatie, permanent werken aan klanttevredenheid, beter prioriteiten stellen, beter leidinggeven, zorgen voor bevlogen medewerkers, de inrichting ter hand nemen, goed doelen formuleren, focus houden op de belangrijkste doelen, beter structureren, permanent verbeteren en aantoonbaar betere resultaten behalen. Concreet zullen zij in staat zijn om hun organisatie en de daarin werkzame mensen naar een hoger niveau te tillen.

Persoonlijk zullen de deelnemers meer overzicht hebben, pro-actiever zijn, hun werk beter verdelen, de tijd optimaler benutten, rust ervaren, en beter functioneren.

in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

De grootte van de groep varieert van 6 tot 16 deelnemers. Wij streven ernaar mensen met een gelijkwaardige rol en/of situatie bij elkaar te laten deelnemen.

MAESTRO PRIJS

€4.390,- inclusief verblijfkosten van 395

PARTNER PRIJS

€3.995,- inclusief verblijfkosten van 395

LOCATIE

Als locatie wordt gekozen voor een hotel in een rustige en ontspannen omgeving. Zo ben je als deelnemer ver weg van de dagelijkse bezigheden.

CURSUS

Klassikaal

AANTAL DAGEN

5 dagen, de training start met twee aaneengesloten dagen, deze worden opgevolgd door drie losse dagen.

Datum optie 1
  • 08-10-2020
  • 09-10-2020
  • 30-10-2020
  • 27-11-2020
  • 18-12-2020

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Resultaatgericht Organiseren & Managen

VOORWAARDEN

  • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
  • De betaling dient vóór aanvang van de eerste trainingsdag volledig te zijn voldaan;
  • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;