Business Continuity Management Expert

Inleiding

Met de Post-HBO Business Continuity Management Expert certificering op zak bent u een officieel erkend Business Continuity Management professional en toont u aan dat u business continuity in opzet, uitvoering en borging kunt aansturen en managen. U wordt opgeleid tot BCM-professional die kan optreden als volwaardige gesprekspartner tussen bedrijfsvoering en operatie.

De opleiding kent een perfecte balans tussen theorie en praktijk. Praktijkvoorbeelden worden in casuïstiek uitgewerkt. Doordat er één les per week wordt gegeven waarin telkens één onderwerp aan de orde komt, is er voldoende gelegenheid om de stof uit te diepen en te laten bezinken zodat u de lesstof in de praktijk ook daadwerkelijk kunt toepassen. Daarnaast houden we de klassen klein waardoor er ruimte ontstaat voor interactie met uw medestudenten zodat u van elkaars praktijkervaringen kunt leren en uw relatienetwerk ten aanzien van BCM kunt uitbreiden.

Indien u slaagt voor het theoretisch SECO-examen kunt u aanspraak maken op de internationale titel S-BCME. Als daarnaast uw praktijkopdracht wordt goedgekeurd, ontvangt u het officieel geaccrediteerde Post-HBO diploma Business Continuity Management Expert.

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor cursisten die zich gaan bezighouden, of reeds bezighouden, met de coördinatie en sturing van business continuity op tactisch en strategisch niveau in de organisatie. Te denken valt aan:

 • Consultants business continuity
 • Business continuity officers die op strategisch niveau willen opereren
 • Mensen met een CBCI- of MBCI-certificering die een volgende stap in hun carrière willen maken

Cursusmateriaal

U ontvangt bij aanvang van de opleiding het officiële cursusmateriaal van SECO-Institute via onze portal. Het cursusmateriaal is Nederlandstalig en de voertaal tijdens de opleiding is Nederlands. Wanneer er een boek is inbegrepen bij het cursusmateriaal ontvangt u deze op de eerste lesdag.

Bij de opleiding zit het volgende inbegrepen:

 • Het SECO-Institute cursusmateriaal
 • Het SECO-Institute online Business Continuity Management Expert examen
 • Registratie in het Post-HBO register Nederland
 • Een heerlijke lunch

Module 1 – Introductie Business Continuity Management (BCM) en vooronderzoek

 • Kennismaking, “create shared value” door kennis met elkaar te delen
 • De historie, definitie en het doel van BCM
 • Uit welke stappen bestaat het BCM-proces?
 • Inzage verkrijgen in de status van BCM in zijn/haar organisatie. Hoe wordt dit vooronderzoek uitgevoerd en waar moet je op letten om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de actuele status van BCM in de organisatie?
 • Het opstellen van een plan van aanpak hoe BCM in de organisatie wordt vormgegeven
 • Welke BCM-standaarden zijn er en welke zijn specifiek van toepassing op welke organisatie?

Module 2 – BCM-procesorganisatie

 • De invloed van de organisatiecultuur op de BCM-procesorganisatie
 • Wat is het verschil tussen besturende, primaire en secundaire processen?
 • De voorwaarden waaraan de BCM-procesorganisatie moet voldoen en uit welke bouwstenen het is opgebouwd
 • Welke stappen worden er genomen in het proces organisatieinrichting?
 • Welke functies en rollen kent het BCM-proces? En welke taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden moeten er worden toegewezen?
 • De RACI-tabel: Responsible, Accountable, Supportive, Consulted. Welke rollen en verantwoordelijkheden zijn bij een project betrokken?
 • Welke overlegstructuren en procesrapportages kent het BCM-proces?

Module 3 – BCM-beleid

 • Visie, missie, kernwaarden en strategie van een organisatie en de relatie hiervan met het BCM-proces
 • De bouwstenen van het BCM-beleid
 • Het belang, het doel, opstellen en onderhouden van BCM-beleid
 • Welke specifieke BCM-standaard past bij welke organisatie?

Module 4 – Bedreigingen en kwetsbaarheidsanalyse (BKA)

 • Het nut, de noodzaak en het doel van een BKA
 • Opstellen van een BKA en BKA-rapportages
 • Hoe staat uw organisatie in zijn algemeenheid tegenover bedreigingen en kwetsbaarheden?
 • Het verschil tussen een kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van bedreigingen en kwetsbaarheden
 • Hoe kunnen bedreigingen- en kwetsbaarheden beheersbaar worden gemaakt?

Module 5 – Business Impact Analysis (BIA)

 • Het nut, de noodzaak en het doel van een BIA
 • Bestaande methoden om een BIA uit te voeren en het opstellen van een vervolgschadebeeld
 • Maximum Tolerable Period of Disruption (MTPD), Recovery Time Objective (RTO) en Recovery Point Objective (RPO)
 • De soorten gevolgschade en het bepalen van een gevolgschadebeeld
 • Welke disciplines zijn nodig voor de uitvoering van een BIA?
 • Het opstellen van BIA-rapportages

Module 6 – Testing the Business Continuity Plan (BCP)

 • Uit welke stappen bestaat het testproces?
 • De noodzaak van het testen van het BCP
 • Welke soorten testen zijn er?
 • De toegevoegde waarde van een testkalender en het opstellen ervan
 • Het opzetten van een testplan
 • De valkuilen van het testproces

Module 7 – Business Continuity Plan I: Crisis Management

 • Wat is Crisis Management?
 • De kenmerken van een crisis
 • Het verschil tussen een incident en een crisis
 • Wat is het nut en de noodzaak van crisiscommunicatie?
 • Het verschil tussen imago en reputatie
 • Het opstellen van een crisismanagementplan
 • De samenstelling van de crisisorganisatie
 • De rol van sociale media ten tijde van een crisis
 • Het opstellen van een Crisis Stakeholdermap
 • De rol van BHV in crisismanagement

Module 8 – Business Continuity Plan II: Continuity of Operations Plan (COOP)

 • Wat is een COOP en waar dient het voor?
 • Student kan de plannen binnen het COOP benoemen
 • Het opstellen- en de basisvereisten van een herstelplan
 • De verschillende soorten herstelstrategieën en bijbehorende kwaliteitskenmerken
 • Het belang van back-up en herstel van digitale en niet digitale data; de noodzaak van externe opslag
 • De vertaling van een proces naar onderliggende informatiesystemen en het realiseren van herstelmaatregelen
 • Het belang en de samenstelling van een herstelorganisatie

Module 9 – Business Continuity Plan III: Bedrijfshulpverleningsplan

 • Van bedrijfszelfbescherming naar bedrijfshulpverlening (BHV)
 • Geschiedenis en verkenning van eerste hulp bij incidenten
 • Welke eisen worden er gesteld aan de BHV?
 • Het opzetten van een BHV-organisatie
 • Emergency Respons van de Overheid

Module 10 – BCM-procesbeheersing

 • Waarom BCM-procesbeheersing?
 • Het belang van het Change Management proces voor BCM-procesbeheersing
 • Het auditprogramma en het opstellen van een onderhoud- en auditkalender.
 • Waardoor wordt BCM-procesbeheersing beïnvloed?
 • Het opstellen van normen voor BCM-procesbeheersing
 • Door wie en hoe worden procesrapportages opgesteld?
 • Het certificeringsproces door externe instanties

Module 11 – BCM-projectmanagement

 • Projectmanagementtechnieken
 • Het belang van projectmatige realisatie van het BCM-proces
 • KSF, KPI en de valkuilen van een uit te voeren project
 • De invloed van de organisatiecultuur op uit te voeren projecten

Module 12 – BCM-procesmanagement

 • Het bepalen van de organisatiecultuur van een organisatie; welke krachtvelden spelen er en welke individuen en groepen zijn er te onderscheiden?
 • Het realiseren, uitvoeren en onderhouden van een BCM-proces is een organisatorisch proces en geen individuele aangelegenheid
 • Wat is een kernkwadrant en hoe wordt dit toegepast en geïnterpreteerd?
 • De achtergrond en toepassing van de methodieken ‘Roos van Cuvelier’ en ‘Logische Niveaus van Robert Dilts’
 • Effect = Kwaliteit * Acceptatie

Module 13 en 14 – BCM Awareness

 • Het creëren van draagvlak voor BCM
 • Communicatievormen en de toepassing daarvan in verschillende lagen van de organisatie
 • De argumententabel en de toepassing daarvan

Module 15 – Crisissimulatie en examentraining

Examen & Certificering

De opleiding Business Continuity Management Expert is het derde niveau van het SECO-Institute Cyber Security & Governance Certification program.

Het officiële SECO-Institute examen wordt online afgenomen en bestaat uit multiple choice vragen, open vragen en casussen. Het examen zit inbegrepen bij de opleiding.

Na succesvolle afronding van het examen ontvangt u het certificaat “Business Continuity Management Expert” van SECO-Institute en kunt u uw S-BCME-titel en digitale badge aanvragen bij SECO-Institute. Als u vervolgens binnen een jaar het werkstuk succesvol afrondt, wordt u in het register Post-HBO Nederland van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION) ingeschreven. Met voldoende werkervaring kunt u vervolgens de hoogst haalbare S-CBCO-titel aanvragen bij SECO-Institute.

Exameninformatie

 • Taal examen: Nederlands
 • Type examen: online-examen (u dient dit examen zelf te reserveren)
 • Type vragen: 10 meerkeuzevragen, 6 open vragen en 2 cases
 • Examentijd: 180 minuten
in samenwerking met

PRAKTISCHE INFORMATIE

DEELNEMERS

Maximaal 12 deelnemers

TAAL

Nederlands

MAESTRO PRIJS

€ 9.950,-

PARTNER PRIJS

€ 9.395,-

LOCATIE

Security Academy Nederland
De Bleek 11
3447 GV, Woerden

CURSUS

Training

MATERIAAL

Inclusief materiaal

AANTAL DAGEN

15 dagen

TIJD

Dagopleiding

Datum

Op aanvraag beschikbaar

DIRECT AANMELDEN

Aanmelden voor Business Continuity Management Expert

VOORWAARDEN

 • Partners van de Maestro Academy: Specialisten aangesloten bij Het Finance Gilde, DataConnected of HeadFirst(Premium overeenkomst);
 • De kosten voor de opleiding dienen binnen 30 dagen na factuurdatum of voor de vervaldatum van een overeengekomen betalingsregeling te worden voldaan.;
 • Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW;
 • De volledige voorwaarden staan vermeld op www.securityacademy.nl